Obchodní podmínky e-shopu Svíčkyodkováře.cz

Obchodní podmínky společnosti Svíčky od kováře s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svickyodkovare.cz.

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Svíčky od kováře, IČ: 11701129, DIČ: CZ11701129, se sídlem Ryšánkova 3329/8, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 353142, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícími a Prodávajícími.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Pokud není uvedeno, že se určité ustanovení těchto OP týkají pouze Kupujících, kteří jsou spotřebiteli nebo podnikateli, platí, že se uplatní pro všechny Kupující.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu (daňový doklad) obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb, obdrží Kupující formou emailu po zpracování objednávky zboží, na vyžádání také spolu s balíčkem při odeslání zboží. Kupující s tímto souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

1) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, přičemž informaci o požadavku na zálohovou platbu sdělí Prodávající Kupujícímu před uzavřením smlouvy; ustanovení § 2191 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije;

2) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

3) ceny zboží jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, a to s výjimkou nákladů na dodání služby a úhradu kupní ceny, které jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího vždy u konkrétních způsobů dopravy a úhrady ceny. Informace o nákladech na dodání zboží uvedené na webových stránkách platí pouze pro případy doručování zboží na území ČR. V případě doručování mimo ČR budou Kupujícímu předem sděleny náklady na doručení.

4) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, přičemž bližší podmínky jsou uvedeny v čl. IV. odst. 1 těchto OP.

5) smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;

6) v případě, že má Kupující stížnost, může tuto uplatnit e‑mailem nebo písemně na kontaktní adresy uvedené v těchto OP;

7) kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 • e-mailová adresa: eshop@svickyodkovare.cz
 • telefon: +420 737 585 928
 • sídlo Prodávajícího: Ryšánkova 3329/8, 106 00 Praha 10
 • provozovny Prodávajícího:
  • Myslíkova 1697/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město
  • Rybná 21/695, 110 00 Praha 1 – Staré Město

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na prodejně nebo po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů, není-li v OP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc (zboží), které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do okamžiku úplné úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu a platbu, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny a těchto nákladů.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí a potřeby přepravy.

3. Přechod nebezpečí škody na předmětu koupě

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Prodávajícího za vadné plnění a záruka

Zboží je vadné, pokud není dodáno s vlastnostmi, v provedení, nebo v množství, které bylo při uzavření kupní smlouvy sjednáno, nebo jaké je obvyklé. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. K uplatnění práva z vadného plnění opravňuje Kupujícího pouze vada existující v okamžiku převzetí zboží. Tím není dotčeno případné právo vyplývající ze záruky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Na každé zboží zakoupené Zákazníkem – spotřebitelem se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem. Zárukou se rozumí závazek Prodávajícího, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vyskytne‑li se na zboží vada v záruční době, má Kupující stejná práva, jako v případě vadného plnění. Záruka se nevztahuje:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 3. odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady;
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující – spotřebitel má v případě vady zboží právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci do lhůty uvedené níže v tomto článku OP,  nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující od smlouvy odstoupit i v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Jako záruční list slouží doklad o zakoupení, nevydá-li Prodávající ke konkrétnímu zboží samostatný záruční list.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zakoupení zboží a vlastní reklamované zboží. Vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy je Kupující zjistil, v případě záruky však nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů.

Kontaktní adresou pro vyřizování reklamací je adresa provozovny Prodávajícího:

Prodejna Hefaistos
Myslíkova 1697/16,
120 00 Praha 2 – Nové Město

IV. Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy písemnou formou na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené v čl. II těchto OP.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není podmínkou, s výjimkou zboží, u kterého je z hygienických důvodů vrácení v neporušeném hygienickém obalu podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

2) Odstoupení v ostatních případech

Kupující – podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek, za kterých je oprávněn od smlouvy odstoupit kupující – spotřebitel, nebude-li mu tento postup výslovně umožněn Prodávajícím.

Bude-li umožněno Kupujícímu – podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu – podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovu uvedení zboží do prodeje.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího, je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na prodejně Prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Svíčkyodkováře.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.svickyodkovare.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) pro české zákazníky,

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech kupní smlouva zanikne a nebude splněna.

VII. Objednávání

Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Svíčkyodkováře.cz (dále jen „e-shop“);

Společnost Svíčkyodkováře.cz doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na „e-shopu“. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VIII. Platební podmínky

E-shop Svíčkyodkováře.cz akceptuje následující platební podmínky:

 1. Hotově / kartou na prodejně
 2. Kartou online
 3. Na dobírku
 4. Přes online bankovnictví

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby s ohledem na vybraný způsob doručení a případně hodnotu zboží.

IX. Dodací podmínky

1) Způsoby dodání

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému u dopravce. Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit přepravce podle možností rozměru zásilky a zkušenosti s přepravcem do specifických (vzdálených) destinací. Cena dopravy se na základě toho může změnit, Kupující o této změně bude předem informován.

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. Osobní odběr na prodejně Rybná 21, Praha 1,
 2. Osobní odběr na prodejně Myslíkova 16, Praha 2,
 3. Doručení na výdejní místo Zásilkovny
 4. Rozvoz zboží – Česká pošta – Balík na poštu
 5. Rozvoz zboží – Česká pošta – Balík do ruky
 6. Rozvoz zboží – PPL

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může Prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), případně plné moci, a to za účelem ověření osoby Kupujícího. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění Prodávajícího vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

Zboží zakoupené Kupujícím-právnickou osobou a uhrazené předem bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození zaznamenat v souladu s podmínkami zvoleného přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@svickyodkovare.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.

X. Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), je společnost Svíčky od kováře s.r.o., IČ 11701129, se sídlem Ryšánkova 3329/8, 106 00 Praha 10 (dále jen „správce“).

b) Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa provozovny: Myslíkova 1697/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město
 • e-mail: eshop@svickyodkovare.cz
 • telefon: +420 737 585 928

c) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

d) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky Kupujícího.

b) Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce, zejména na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) nebo na vymáhání svých pohledávek, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Souhlas subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

b) Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

c) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

a) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, jakož i plnění zákonných archivačních povinností.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

b) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu Svíčkyodkováře.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

b) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

a) Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. II těchto OP.

b) Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

b) S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

c) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Než bude přistoupeno k soudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace, kontakt: eshop@svickyodkovare.cz

Kupující – spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; webové stránky: adr.coi.cz. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 17. 11. 2021, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti Svíčky od kováře s.r.o. nebo prodejnách Hefaistos a elektronicky na: www.svickyodkovare.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.11.2021.